Op onze noodkreet hebben

zich 3 enthousiaste leden gemeld om het

bestuur te versterken: Frederique Karelse,

Ellen Klinkenberg en Roelie Knijp.

De dames draaien eerst een aantal keren mee, daarna gaan we bekijken hoe we de taken gaan verdelen.

Samenstelling huidige bestuur:
Cobie Buikema (voorzitter / secretaris)
Yvonne Speelman (penningmeester)

Paasactie

We gaan dit jaar weer heerlijke paasbroden, suikerbroden en kukelbroden verkopen.
In februari delen we onze bestelformulieren uit.

 

Foto's Fitheids test

UITNODIGING JAARVERGADERING

 

Datum : maandag 26 maart 2018

Aanvang :  19.00 uur

Locatie  : Dorpshuis Anloo
Kerkbrink 2 te Anloo

 

Agenda

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen jaarvergadering 20 maart 2017

4. Financieel verslag 2017

5. Verslag kascommissie

6. Verkiezing nieuw lid kascommissie

7. Contributieverhoging: in verband met verhoging van diverse kosten en

 een tekort op onze begroting moeten we overgaan tot een contributieverhoging voor alle leden.
De contributie wordt vanaf 1 april

€ 27,50 per kwartaal. Iedereen kan voor dit bedrag gebruik maken van alle activiteiten die GAVAS aanbiedt.

8. Bestuurswisseling: aftredend Yvonne Speelman. Kandidaten:

Frederique Karelse, Ellen Klinkenberg en Roelie Knijp. Voor het goed functioneren van een bestuur
zijn we nog opzoek naar een nieuw lid.

9. Rondvraag

10. Sluiting

 

Samenstelling huidige bestuur: Yvonne Speelman (penningmeester) en Cobie Buikema
(voorzitter / secretaris)

(Tegen)kandidaten voor het bestuur kunnen zich melden tot een half uur voor de vergadering
bij Yvonne of Cobie.

 

We zien jullie graag op onze jaarvergadering.